Zamenjava in vračilo


Vse izdelke lahko vrnete v največ 14 dneh po nakupu ali zamenjate za drug izdelek v največ 100 dneh.
Izdelek(-i) mora(-jo) biti v prvotnem stanju, brez znakov raztrganosti in obrabe. Če želite izdelek(-e) vrniti, nam pišite na[email protected] . Z veseljem vam bomo pomagali.

POSTOPEK PRITOŽB (ODGOVORNOST ZA NAPAKE, GARANCIJA, PRITOŽBE)

Ta pritožbeni postopek urejajo ustrezne določbe civilnega zakonika, kakor je bil spremenjen. uredbe in določbe Zakona št.

 

 1. Prodajalec je odgovoren za napake pri izdelku, kupec pa takoj vloži pritožbo pri prodajalcu v skladu z veljavnim postopkom reklamacije. Garancijski rok za prodane izdelke določa splošna zakonodaja - civilni zakonik, veljaven v času prodaje.
 2. Za obravnavanje pritožb velja veljaven postopek za pritožbe. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrjuje, da je bil ustrezno obveščen o pogojih in načinu reklamacije blaga, vključno z informacijami o tem, kje se lahko vloži pritožba, in o izvajanju garancijskih popravil v skladu z določbami točke 18 par. 1. akta št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnika i o izmjeni Akta Slovačkog narodnega č eja št. 372/1990 Coll. o precisnim aktom, kako je izmjenjena (u nadaljnjem besedilu: "Akt").
 3. Pritožbeni postopek se uporablja za izdelek, ki ga kupec kupi od prodajalca v obliki elektronskega poslovanja na spletni strani prodajalca, ali preko elektronske pošte ali drugače.
 4. Pritožbeni postopek v tem obrazcu velja za vse poslovne primere, razen če so pogodbeno dogovorjeni drugi garancijski pogoji.
 5. 5.  Kupec ima pravico zahtevati garancijo od prodajalca le za izdelek, ki ima napake, ki jih povzroči proizvajalec, dobavitelj ali prodajalec, je zajeto z garancijo in je bil kupljen od prodajalca.
 6. Kupec bo izdelek pregledal po prejemu izdelka. Po odkritju napake v izdelku lahko uveljavlja trditve zaradi napak, ugotovljenih med tem pregledom. V garancijski rok ima kupec pravico do brezplačnega odstranjevanja napake po predložitvi izdelka prodajalcu skupaj z dokazili o nakupu.
 7. Če izdelek pokaže napake, ima stranka pravico, da vloži pritožbo pri prodajalcu v skladu z določbami točke 18(2) Zakona o varstvu potrošnikov preko elektronske pošte ali telefonskega stika.
 8. 8. Pritožbeni postopek za izdelek, ki ga je mogoče objektivno predložiti prodajalcu, se začne na dan, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
 9. potrošnik je zadevni izdelek predložil na naslov: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, ID 50 729 659
 10. b. Skupaj s trditvenim izdelkom je bilo dokazilo o nakupu predloženo na zgornji naslov – gotovinski prevzem (račun), ime in naslov potrošnika ali telefonski stik, točen opis napake izdelka ali kako je prišlo do napake izdelka.
 1. 9. Vzorčno poročilo o pritožbi je na voljo na:

http://www.vsetkonamobil.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf/ potrošnik izpolni polja iz točk A-G v pritožbenem protokolu in pošlje pritožbeni protokol prodajalcu po elektronski pošti ali slovaški pošti ali osebno na zgornjem naslovu.

 

 1. 10. Začetek pritožbenega postopka je tudi dan vložitve pritožbe. Kupec predloži zahtevani izdelek na kraju, določenem v tem pritožbenem postopku /točka 8.a./.

 

 1. Na kraju, ki je določen za prejemanje pritožb, je prodajalec dolžan zagotoviti prisotnost osebe, pooblaščene za obravnavo pritožb v skladu z določbami člena 18(3) Zakona.

 

 1. 12. Kupec zahteva odgovornost za napake v izdelku pri prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja. 

 

 1. Na dan prejema reklamacije prodajalec kupcu izda listino o prejemu reklamacije blaga v pisni obliki, npr. v obliki elektronske pošte ali v pisni obliki, v kateri je dolžan natančno navesti napake blaga v skladu z določbami člena 18(5) Zakona.

 

 1. Če potrošnik vloži pritožbo, je prodajalec ali delavec, ki ga je pooblastil ali imenovana oseba, dolžan potrošniku na podlagi splošne uredbe na podlagi odločitve potrošnika, katere od teh pravic uveljavlja potrošnik, nemudoma določiti način obravnavanja pritožbe v skladu z § 2 dopisom m), v zapletenih primerih najpozneje v 3 delovnih dneh od dneva pritožbe v utemeljenih primerih –  zlasti če je potrebna kompleksna tehnična ocena stanja izdelka ali storitve, najpozneje 30 dni od datuma pritožbe. Po določitvi načina obravnavanja pritožbe bo pritožba takoj poravnana, v utemeljenih primerih se pritožba lahko poravna še kasneje; Vendar pritožba ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma vložitve pritožbe. Po poteku roka za poravnavo pritožbe ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe ali ima pravico zamenjati izdelek za nov izdelek.

 

 1. Kupec ne zahteva garancije za napake, ki jih je prodajalec obvestil ob sklenitvi pogodbe.

 

 1. 16. Kupcu poteče pravica do priznavanja garancije pri prodajalcu:
 2. ne predložijo dokazila o plačilu (priporočamo, da kupec zagotovi kopijo dokumenta in ga hrani), obvestilo o dostavi
 3. b. potek garancijskih rokov izdelka,
 4. c. mehanske poškodbe izdelka, ki jih povzroči kupec,
 5. uporabo izdelka v pogojih, ki niso primerni za naravno okolje,
 6. nepravilno ravnanje, delovanje ali zanemarjanje oskrbe z zdravilom,
 7. škodo na izdelku s prekomernim natovarjanjem, nepravilnim ravnanjem ali uporabo v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji, splošnimi načeli, tehničnimi standardi ali varnostnimi predpisi, veljavnimi v Slovaški republiki,
 8. poškodbe izdelka zaradi neizogibnih ali nepredvidenih dogodkov,
 9. poškodbe izdelka zaradi naključnega uničenja in naključnega poslabšanja, drugih neprofesionalnih posegov, poškodb ali atmosferske električne energije ali druge višje sile, nepooblaščenega posega v izdelek.

 

 1. Prodajalec je dolžan obravnavati pritožbo in prekiniti postopek pritožbe na enega od naslednjih načinov:
 2. z predajo popravljenega izdelka,
 3. zamenjava izdelka,
 4. z vračilom nabavne cene izdelka,
 5. s plačilom razumnega popusta na ceno izdelka,
 6. pisno zahtevo za prevzamejo uspešnost, ki jo je določil prodajalec,
 7. upravičena zavrnitev pritožbe na izdelek.

 

 1. Prodajalec je dolžan kupcu najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve zahtevka iznesti pisni dokument o poravnavi reklamacije.

 

 1. Garancijski rok je 24 mesecev za prodano blago in za carinsko blago od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe. Garancijski rok za rabljeno blago je 12 mesecev. Garancijski rok se podaljša za obdobje, v katerem kupec ni mogel uporabiti blaga zaradi garancije popravila blaga.

 

 1. V primeru odstranljive napake bo pritožba obravnavana na naslednji način:
 2. prodajalec zagotovi, da je napaka odčiščena, ali,
 3. b. prodajalec zamenja izdelek z napako z novim, enakim zahtevanim izdelkom.

 

 1. Če gre za napako, ki je ni mogoče odstraniti, ali ena odstranljiva napaka večkrat ponovi, ali večje število različnih odstranljivih napak, in ki preprečujejo pravilno uporabo izdelka kot brez napake, bo prodajalec obravnaval pritožbo:
 2. z odpovedjo prodajne pogodbe ali z izmenjavo izdelka za blago drugih funkcionalnih, enakih ali boljših tehničnih parametrov, ali
 3. V primeru, da prodajalec izdelka ne more nadomestiti z drugim, bo pritožbo poravnal z izpisom dobropisa za izdelek z napako.

 

 1. 23. Za namen pritožbe se za večkratno ponavljanje pojavljanja in odstranitve iste odstranljive napake več kot dvakrat.

 

 1. Za namene pritožb se večje število različnih odstranljivih napak šteje za pojav in odpravo več kot dveh različnih odstranljivih napak.

 

 1. V primeru, da prodajalec prekine pritožbeni postopek kot pravno utemeljeno zavrnitev pritožbe, vendar po mnenju potrošnika napaka izdelka objektivno obstaja in ni bila odpravljena, lahko kupec uveljavlja svojo pravico, da napako izdelka odstrani preko sodišča.

 

 1. Garancija se ne uporablja za neprofesionalno posredovanje v izdelku ali neuskladnost s postopkom, določenim v navodilih za uporabo - za izdelke, za katere tak postopek poteče iz narave izdelka.

 

 1. 27. Navodilo za potrošnika: (1) Če gre za napako, ki jo je mogoče odstraniti, ima kupec pravico, da jo pravočasno in pravilno odstrani. Prodajalec je dolžan napako odstraniti brez nepotrebnega odlašanja. (2) Namesto odstranitve napake lahko kupec zahteva zamenjavo izdelka ali, če se napaka nanaša le na del izdelka, zamenjavo dela, razen če ima prodajalec nesorazmerne stroške glede cene izdelka ali resnosti napake. (3) Prodajalec lahko vedno zamenja napako izdelka z izdelkom brez napake, namesto da odstrani napako, če to ne povzroča resnih težav za kupca. (4) Če gre za napako, ki je ni mogoče odstraniti in preprečuje pravilno uporabo izdelka kot izdelka brez napak, ima kupec pravico do izmenjave izdelka ali ima pravico odstopiti od pogodbe. Enake pravice pripadajo kupcu, če gre za odstranljivo napako, če pa kupec ne more pravilno uporabiti izdelka zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. (5) Pri drugih nepopravljivih napakah ima kupec pravico do razumnega popusta na ceno izdelka.

Alternativno zunajsodsko reševanje sporov

 

 1. a) Potrošnik ima pravico, da se obrne na prodajalca s prošnjo za počitek, E-mailom  na: [email protected], ali u pisni obliki na naslov: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, ID 50 729 659, če on ne zadovolji načinom na katerega je prodajalec podnio pritužbu, ali veruje da je prodajalec prekršio njegova prava.  Če prodajalec zavrne to zahtevo ali se nanjo ne odzove v 30 dneh po odpremi, ima potrošnik pravico predložiti predlog za sprožitev subjekta za alternativno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: organ ARS) v skladu z Aktom 391/2015 Coll. Subjekti ARS su organi i ovlaščeni pravni subjekti u skladu s §3 Zakona 391/2015 Coll. Potrošnik lahko predlog poda na način določen na podlagi §12 Zakona 391/2015 Coll.
 2. b) Potrošnik lahko  vloži pritožbo tudi pri alternativnih organih za reševanje sporov, navedenih na spletu na http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

 

c)Alternativno reševanje sporov lahko uporabi le potrošnik – fizična oseba, ki pri sklenitvi in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svojega poslovanja, zaposlitve ali poklica. Alternativno reševanje sporov se nanaša le na spor med potrošnikom in prodajalcem, ki izhaja iz potrošniške pogodbe ali je povezan s potrošniško pogodbo.

 

Alternativno reševanje sporov se nanaša le na pogodbe na daljavo. Alternativno reševanje sporov se ne uporablja za spore, kadar vrednost spora ne presega 20 EUR. Organ ARS lahko od potrošnika zahteva plačilo pristojbine za začetek alternativnega reševanja sporov do največ 5 EUR z DDV.

 

V Dolný Kubín, dne 29.12.2020