POGOJI

1. SPLOŠNI POGOJI

 1. Umetnost. Ti Splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med:
 2. Osnovni podatki

Prodajalec: KAMAC sro, Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín

ID številka: 50 729 659

Davčna številka: 2120456327

Številka računa: 2601785121/2010

vpisana v poslovni register: Okrožno sodišče Žilina, oddelek: Sro, vložek 67231/L

Kontaktni podatki:

telefon: +421 950 402 795

E-naslov:
[email protected]

(v nadaljevanju "prodajalec")

in

kupci , katerih predmet je nakup in prodaja blaga na spletni strani prodajalca.

potrošnik je fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju potrošniške pogodbe ne nastopa v okviru svoje poslovne ali druge poslovne dejavnosti.

Podjetnik pomeni:

oseba, ki je vpisana v poslovni register,

oseba, ki opravlja dejavnost na podlagi obrtnega dovoljenja,

oseba, ki opravlja dejavnost na podlagi dovoljenja, ki ni obrtno dovoljenje po posebnih predpisih,

oseba, ki opravlja kmetijsko proizvodnjo in je registrirana v skladu s posebnim predpisom.

Za namene Splošnih pogojev se podjetnik razume tudi oseba, ki v okviru svoje poslovne dejavnosti deluje v skladu s prejšnjim stavkom. Če kupec v naročilu navede svojo identifikacijsko številko (IČ), s tem potrjuje, da zanj veljajo pravila, določena v SPP za podjetnike. Pravna razmerja med prodajalcem in kupcem, ki je podjetnik, ki niso izrecno urejena s temi SPP ali pogodbo med prodajalcem in kupcem, urejajo ustrezne določbe zakona št. 513/1991 zb., trgovinski zakonik. , kot je bil spremenjen, kot tudi povezani predpisi. V primeru razlik med SPP in posamezno pogodbo ima prednost besedilo pogodbe.

Nadzorni organ :

Inšpektorat SOI za regijo Žilina

s sedežem v Žilini

Suburban 71, PO BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Oddelek za nadzor in pravni oddelek. št.: 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax. št.: 041/763 21 39


e-naslov: [email protected]

 

Naslov za reklamacije, odstope, pobude in pritožbe:

KAMAC s.r.o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, ID 50 729 659, e-naslov: [email protected]

                                   

 1. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe so le artikli blaga in storitev (izdelki), ki so izrecno navedeni v kupoprodajni pogodbi – naročilu. Količine, lastnosti, cene in ostali podatki na spletni strani prodajalca so zavezujoči podatki.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dostavil:

– proizvod brez napak v skladu s specifikacijo ali značilnostmi, običajnimi za dano vrsto,

– izdelek, ki izpolnjuje standarde, predpise in pravila, veljavne na ozemlju Slovaške republike.

 

 

Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da kupec – potrošnik z oddajo naročila prodajalcu potrjuje, da se strinja, da se ti splošni pogoji uporabljajo za vse kupoprodajne pogodbe, sklenjene na spletnem mestu e-trgovine, ki ga upravlja prodajalec, na podlagi s katerimi prodajalec dobavi kupcu – potrošniku izdelek predstavljen na spletnem mestu (v nadaljevanju »kupoprodajna pogodba«) ter na vsa razmerja med prodajalcem in prodajalcem ter kupcem, ki nastanejo predvsem pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe. in reklamacije izdelkov.

 1. 3 . Umetnost. PREKLIC NAROČILA

Preklic naročila s strani kupca:

Kupec ima pravico, da kadarkoli pred zavezujočo potrditvijo naročila brez navedbe razloga odstopi od naročila, potrošnik pa ima pravico, da odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava izdelka, tudi pred začetkom. karence.

Če je prodajalec potrošniku pravočasno in pravilno posredoval informacije o pravici do odstopa od pogodbe v skladu s 3. odst. h), ima potrošnik pravico brez navedbe razloga v 14 dneh od prevzema izdelka odstopiti od pogodbe, sklenjene na daljavo ali od pogodbe, sklenjene izven poslovnih prostorov prodajalca.

Prodajalec bo uveljavljal pravico do povrnitve škode, predvsem v primeru nakupa izdelka »po naročilu«, ki je moral biti kupljen na željo kupca, ali v primeru, da so že nastali dokazljivi stroški v zvezi z zaplembo izdelka. Strošek odpovedi lahko znaša do vrednosti izdelka.

Preklic naročila s strani prodajalca:

Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela v naslednjih primerih:

– naročila ni bilo mogoče potrditi na zavezujoč način (napačna telefonska številka, nedosegljiv kupec potrošnik, kupec potrošnik ne odgovarja na e-pošto ipd.).

Splošni pogoji so sestavni del kupoprodajne pogodbe. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v kateri se dogovorita o pogojih poslovanja, ki odstopajo od splošnih pogojev, imajo določila kupoprodajne pogodbe prednost pred splošnimi pogoji.

 1. NAČIN SKLENITVE NAKUPNE POGODBE
 2. 1 . Umetnost. Kupoprodajna pogodba je sklenjena tako, da prodajalec zavezujoče sprejme kupčev predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe v obliki elektronskega sporočila kupca, poslanega prodajalcu, ali v obliki izpolnjenega in poslanega obrazca s strani kupca na spletni strani prodajalca ali v obliki telefonskega naročila kupca prodajalcu (v nadaljevanju »naročilo«).
 3. Zavezujoč prevzem naročila kupca s strani prodajalca je telefonska ali e-poštna potrditev ali potrditev z zasebnim sporočilom prodajalca kupcu o sprejetju naročila po tem, ko je kupec predhodno prejel naročilo z oznako "potrditev naročila".
 4. 3 . Umetnost. Zavezujoč prevzem naročila vsebuje podatke o nazivu in specifikaciji izdelka, katerega prodaja je predmet kupoprodajne pogodbe, podatke o ceni izdelka in/ali drugih storitev, naziv in podatke o kraju, kjer in kako izdelek je treba dostaviti in podatke o ceni, pogojih, načinu in datumu dostave izdelka ali druge podatke.
 5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PRODAJALCA
 6. 1 . Umetnost. Prodajalec je dolžan:
 7. izdelek dostavi potrošniku v dogovorjeni količini, kakovosti in roku na podlagi naročila, ki ga prodajalec potrdi potrošniku,
 8. zagotoviti, da dobavljeni izdelek izpolnjuje obveznosti, ki jih določajo veljavni pravni predpisi Slovaške republike,
 9. c . kupcu najkasneje skupaj z izdelkom v pisni ali elektronski obliki izroči vso dokumentacijo, ki je potrebna za prevzem in uporabo izdelka ter druge dokumente, ki jih predpisujejo veljavni pravni predpisi (podatki o lastnostih izdelka, montaža navodila, delovanje, uporabo, vzdrževanje, varnostno obvestilo v slovaškem jeziku, obrazec za odstop od pogodbe, garancijski list / če potrošnik to zahteva ali če prodajalec zagotovi daljši garancijski rok od zakonskega garancijskega roka, rok / dokazilo o nakup izdelka).
 10. 2 . Umetnost. Prodajalec ima pravico do pravilnega in pravočasnega plačila kupnine od kupca za dobavljeni izdelek.
 11. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KUPCA
 12. 1 . Umetnost. Potrošnik ima pravico pisno odstopiti od pogodbe v štirinajstih dneh (Zakon št. 102/2014 zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene izven prostorov prodajalca) od dneva prevzema izdelka oziroma sklenitve pogodbe o opravljanju storitev. Če potrošnik odstopi od pogodbe, je pogodba odpovedana že na začetku.
 13. 2 . Umetnost. Potrošnik:
 14. bo prevzel kupljeni ali naročeni izdelek,
 15. bo prodajalcu ob dogovorjenem roku plačal dogovorjeno kupnino, vključno s stroški dostave izdelka,
 16. potrdi prejem izdelka po elektronski pošti, s svojim podpisom ali podpisom od njega pooblaščene osebe.

 

 1. 3 . Umetnost. Potrošnik ima pravico do dostave izdelka v količini, kakovosti, roku na način in na kraj, za katerega se stranki dogovorita ob zavezujočem prevzemu naročila.

 

 1. POGOJI DOSTAVE
 2. 1 . Umetnost. Načini dostave izdelkov:

Prodajalec zagotavlja oziroma posreduje različne načine dostave/transporta glede na trenutno razpoložljivost posameznih storitev ter glede na zmogljivost in možnosti prihoda. V primeru višje sile ali izpada informacijskega sistema prodajalec ne odgovarja za zamudo pri dobavi blaga. Vse ponujene načine prevoza, njihove trenutne pogoje in cene najdete TUKAJ .

 1. 2 . Umetnost. Cena in plačilo.

Cena dostave blaga velja na ozemlju Slovaške republike. Pri pošiljanju blaga v tujino se stroški prevoza obračunajo individualno na podlagi pogodbe o ceni prevoza izven ozemlja Slovaške republike.

Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino za izdelek, ki je bila dogovorjena s kupoprodajno pogodbo ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe, vključno s stroški dostave blaga (v nadaljevanju: kupnina). v skladu z Zakonom št. 18/1996 Coll., kakor je bil spremenjen, v obliki:

- plačilo po povzetju, direktno kurirju, dostavljavcu,

- z brezgotovinskim nakazilom na račun prodajalca,

- sistem PayPal,

- kreditno kartico.

 1. 3 . Umetnost. V primeru, da kupec-potrošnik plača kupnino prodajalcu z negotovinskim nakazilom, se šteje dan, ko je bila celotna kupnina nakazana na račun prodajalca IBAN: SK29 8330 0000 0021 0116 9824, VS: številka naročila. plačila.

 

 1. 4 . Umetnost. Kupec je dolžan plačati prodajalcu kupnino za dogovorjeni izdelek v roku po kupoprodajni pogodbi, najkasneje pa ob prevzemu izdelka.
 2. V primeru, da kupec – potrošnik prodajalcu plača kupnino za izdelek, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, ima kupec – potrošnik pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in zahtevati vračilo kupnine le v skladu z veljavno zakonodajo. predpisi Slovaške republike.
 3. V primeru, da kupec potrošnik ob prevzemu izdelka prodajalcu ne plača celotne kupnine, sta se stranki dogovorili, da je prodajalec upravičen odstopiti od kupoprodajne pogodbe in od kupca zahtevati povrnitev stroškov, ki jih je imel z naročilom in dostava neplačanega izdelka.
 4. Cene izdelkov, navedene na spletni strani prodajalca, veljajo v trenutku oddaje naročila potrošnika.
 5. 8 . Umetnost. Kupnina se bo štela za plačano z dobroimetjem celotne kupnine na račun prodajalca, v primeru plačila z nakazilom na račun prodajalca ali z gotovino kurirju.
 6. Prodajalec si pridržuje lastništvo izdelka do celotnega plačila kupnine.
 7. Kupoprodajna listina, izdana na podlagi kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem, je tudi davčna listina.
 8. Prevzem izdelka s strani kupca je načeloma možen šele po celotnem plačilu, razen če ni drugače dogovorjeno.
 9. Strošek pošiljanja izdelka se prišteje k ceni izdelka, kot je navedeno v točki 7.2 zgoraj.
 10. Izdelek se prodaja po zahtevah kupca in prikazanih modelih, katalogih, tipskih listih, predlogah prodajalca, ki se nahajajo na spletni strani elektronske trgovine prodajalca.
 11. 14 . Umetnost. Če se prodajalec in potrošnik ne dogovorita drugače, je prodajalec dolžan izpolniti potrošnikovo naročilo v roku 30 dni od njegove dostave.
 12. Potrošnik kupec prevzame izdelek na način, ki ga prodajalec določi ob prevzemu naročila kupca.
 13. Podatki o lastnostih izdelkov, količinah in drugi podatki, vsebovani na spletnem mestu e-poslovanja prodajalca, so zavezujoči podatki.
 14. Kraj dostave izdelka je kraj, ki ga prodajalec navede ob prevzemu naročila, razen če se stranki v kupoprodajni pogodbi ne dogovorita drugače.
 15. Prodajalec bo izdelek kupcu dostavil na naslov, ki ga bo kupec navedel v kupoprodajni pogodbi. Izdelek se šteje za dostavljenega v trenutku dostave izdelka na naslov, naveden v zavezujočem prevzemu naročila.
 16. V primeru, da prodajalec kupcu-potrošniku dostavi izdelek na mestu, ki ga kupec določi v kupoprodajni pogodbi, kupec-potrošnik blago prevzame osebno oziroma zagotovi, da blago prevzame oseba, ki jo on za to pooblasti. njegove odsotnosti prevzame v kupoprodajni pogodbi določeno blago in podpiše zapisnik o prevzemu in izročitvi blaga. Tretja oseba, pooblaščena za prevzem blaga, navedena v kupoprodajni pogodbi, je dolžna prodajalcu predložiti original ali kopijo kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu blaga ter pisno pooblastilo. V primeru, da je zaradi odsotnosti kupca na kraju, določenem v kupoprodajni pogodbi, potrebna ponovna dobava blaga, nosi vse stroške, ki jih ima kupec, predvsem pa ponovna dobava blaga, potrošnik. do cilja, določenega v kupoprodajni pogodbi. Blago se šteje za dostavljeno v trenutku dostave blaga na naslov, ki je naveden v zavezujočem prevzemu naročila in prevzeto v trenutku fizičnega prevzema blaga s strani kupca ali njegovega pooblaščenca ali z zavrnitvijo prevzema blaga. , ki jih prevoznik navede v protokolu o dostavi in dostavi blaga.
 17. Stroški dostave niso vključeni v nabavno ceno blaga in prodajalec teh storitev ni dolžan zagotoviti kupcu.
 18. 21 . Umetnost. Dolžnost kupca je ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru poškodbe o tem nemudoma obvestiti prevoznika in nas. V primeru poškodb embalaže, ki kažejo na nepooblaščeno ravnanje in vnos v pošiljko, ni vaša dolžnost prevzeti blaga od prevoznika.

Če kupec po dostavi izdelek pregleda in ugotovi, da ima izdelek napako, bo o tem obvestil prodajalca in vložil reklamacijo izdelka ali odstopil od pogodbe s prodajalcem. Kupec potrošnik je dolžan blago pregledati takoj po njegovem. V primeru poškodbe je dolžan o tem nemudoma, najkasneje pa v 24 urah po dostavi blaga obvestiti prodajalca.

 1. 22 . Umetnost. Če prodajalec ne izpolni pogodbe, ker ne more dobaviti naročenega izdelka ali opraviti storitve, je dolžan o tem nemudoma obvestiti potrošnika in mu v 14 dneh vrniti plačano ceno za izdelek ali varščino, razen če se prodajalec in potrošnik dogovorita na nadomestnem nastopu. Če se prodajalec in potrošnik ne dogovorita o nadomestni izvedbi, je prodajalec dolžan plačati vse dokazane stroške, ki jih ima potrošnik z naročilom izdelka ali storitve. V primeru nadomestne izvedbe je prodajalec dolžan potrošniku dobaviti izdelek ali zagotoviti storitev enake kakovosti in cene.
 2. PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE IN PRENOS TVEGANJA POŠKODOVANJA BLAGA

Kupec pridobi lastništvo nad izdelkom šele po celotnem plačilu celotne kupnine za izdelek.

 1. AVTORSKE PRAVICE

 

Avtorske pravice ureja Zakon o avtorskih pravicah št. 185/2015 zb. kot je bil spremenjen.

 

 1. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

 

 1. Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka brez navedbe razloga odstopi od nakupne pogodbe v skladu s 1. odstavkom 7. člena zakona št. 102/2014 zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali zagotavljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven prostorov prodajalca in spremembe nekaterih zakonov.

Prodajalec je dolžan izdelek prevzeti in vrniti potrošniku plačano ceno za izdelek, vključno s stroški, ki jih je imel potrošnik z naročilom blaga ali storitve, najkasneje v 14 dneh od dneva vročitve odstopa od pogodbe. Stroške vračila izdelka krije potrošnik.

 

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je:

 1. a) opravljanje storitve, če se je njeno izvajanje začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in je potrošnik izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da z izrazom tega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe po popolni izvedbi storitve. in če je bila storitev opravljena v celoti;
 2. b) prodaja blaga ali opravljanje storitve, katere cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, na katerega prodajalec ne more vplivati in do katerega lahko pride v odstopnem roku;
 3. c) prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga po naročilu ali blaga, namenjenega posebej enemu potrošniku;
 4. d) prodaja blaga, ki je podvrženo hitremu kvarjenju ali hitremu kvarjenju;
 5. e) prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki je zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti in je bila zaščitna embalaža po dostavi polomljena;
 6. f) prodaja blaga, ki je zaradi svoje narave po dostavi lahko neločljivo pomešano z drugim blagom;
 7. g) prodaja alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, katerih dobava je možna najkasneje v 30 dneh, njihova cena pa je odvisna od gibanja cen na trgu. , na katere prodajalec ne more vplivati;
 8. h) izvajanje nujnih popravil ali vzdrževanja, ki jih potrošnik izrecno zahteva od prodajalca; to ne velja za pogodbe o opravljanju storitev in pogodbe, katerih predmet je prodaja blaga, razen rezervnih delov, potrebnih za izvedbo popravil ali vzdrževanja, pod pogojem, da so bile sklenjene med obiskom prodajalca pri potrošniku in je potrošnik teh storitev ali blaga ne naročajo vnaprej;
 9. i) prodaja avdio posnetkov, video posnetkov, zvočnih posnetkov, knjig ali računalniške programske opreme, ki se prodajajo v zaščitni embalaži, če je potrošnik embalažo razpakiral;
 10. j) prodaja periodičnih publikacij, razen prodaje na podlagi naročniške pogodbe, in prodaja knjig, ki niso dobavljene v zaščitni embalaži;
 11. k) opravljanje nastanitvenih storitev za namene, ki niso nastanitev, prevoz blaga, najem vozil, opravljanje gostinskih storitev ali opravljanje storitev v zvezi s preživljanjem prostega časa, po katerem se prodajalec zavezuje, da bo te storitve opravil v dogovorjenem času oziroma v dogovorjeno obdobje;
 12. l) posredovanje elektronskih vsebin, ki niso na materialnem mediju, če se je njihovo posredovanje začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in je potrošnik izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da s tem soglasjem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

 1. Kupec-potrošnik pisno odstopi od pogodbe. Do odstopa od kupoprodajne pogodbe po prejšnji točki teh splošnih pogojev je kupec dolžan navesti identifikacijo kupca, številko in datum naročila, natančno specifikacijo izdelka, način, kako prodajalec vrne že prevzeto izvedbo, predvsem številko računa in/ali poštni naslov.

Potrošnik je dolžan blago poslati nazaj ali ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo ta pooblasti za prevzem blaga najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. To ne velja, če prodajalec predlaga osebni prevzem blaga ali preko od njega pooblaščene osebe. Šteje se, da je rok iz prvega stavka izpolnjen, če je bilo blago predano v prevoz najkasneje zadnji dan roka.

 1. Po veljavnem odstopu od pogodbe bo prodajalec kupcu vrnil kupnino, vključno s stroški, ki jih je imel kupec v zvezi z naročilom in dostavo izdelka, če kupec skupaj z izdelkom prodajalcu zagotovi z listinskimi dokazili o stroških, ki jih ima kupec kupec z naročilom izdelka.
 2. Za stroške, ki jih ima kupec – potrošnik pri naročilu izdelka, se štejejo stroški oddaje naročila, in sicer cena telefonskega klica, s katerim je kupec – potrošnik oddal predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe, oz. cena za povezavo kupca s spletno stranjo prodajalca, pri kateri je kupec – potrošnik izpolnil in poslal obrazec za naročilo blaga na spletni strani ali napisal in poslal e-sporočilo z naročilom blaga.

 

 1. INTIMNOST

 

Kupec-potrošnik je dolžan varovati popolno zaupnost vseh podatkov, ki so mu v zvezi z dobavo posredovani s strani Prodajalca in za katere lahko v danih okoliščinah nedvomno šteje, da so poslovna ali poslovna skrivnost in jih je treba obravnavati. kot zaupne, z izjemo podatkov, ki so znani iz javnih virov.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

 

 1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev. Obveznost pisnega obvestila o spremembi teh splošnih pogojev je izpolnjena z objavo na spletni strani elektronske trgovine prodajalca.
 2. Če je kupoprodajna pogodba sklenjena v pisni obliki, mora biti vsaka sprememba le-te v pisni obliki.
 3. Stranki sta se dogovorili, da bo komunikacija med njima potekala v obliki elektronskih sporočil.
 4. Za razmerja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, veljajo ustrezne določbe naslednjih zakonov in predpisov:
 5. Zakon št. 102/2014 zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, in o spremembi nekaterih zakonov
 6. b ) odstavek Zakona št. 22/2004 Zb. o elektronskem poslovanju in o spremembi Zakona št. 128/2002 Zb. (kakor je bil spremenjen),
 7. Zakon št. 250/2007 Zb. o varstvu potrošnikov in spremembi Zakona št. 372/1990 Zb. Slovaškega nacionalnega sveta o kaznivih dejanjih (kakor je bil spremenjen),
 8. Zakon št. 40/1964 Coll., Civilni zakonik (s spremembami).
 9. Ti Splošni pogoji začnejo veljati za kupca in potrošnika s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.
 10. Če potrošnik odstopi od pogodbe, nosi stroške vračila izdelka prodajalcu v skladu s 3. odstavkom 10. člena zakona, v primeru odstopa od pogodbe na daljavo pa stroške vračila izdelka. , ki jih zaradi svoje narave ni mogoče vrniti po pošti.
 11. Druga možnost je, da je kupec-potrošnik prodajalcu dolžan plačati ceno za dejansko opravljeno storitev v skladu s petim odstavkom 10. člena zakona, če potrošnik odstopi od pogodbe o opravljanju storitev, potem ko je dal prodajalcu izrecno soglasje v skladu z § 4, odstavek 6 zakona.
 12. Prodajalec upošteva kodeks ravnanja.
 13. Trajanje pogodbe - v času trajanja garancije so pogoji za prekinitev pogodbe navedeni zgoraj.
 14. Morebitne rešitve spora se lahko rešujeta tudi izvensodno sporazumno.
  11 . Umetnost. Lastništvo predmeta pogodbe se prenese na kupca šele po plačilu vseh plačil, določenih v pogodbi.
 15. Prodajalec ima pravico do povrnitve škode (v skladu s § 420 in naslednjimi Civilnega zakonika), v primeru, da je kupec naročil izdelek, ki ga ni naročil ali odstopil od pogodbe in hkrati ni prevzel nad tem izdelkom od prevoznika ali na željo prodajalca, v primeru izbire osebnega prevzema, blaga ni prevzela v postavljenem roku za prevzem. S tem je kupec kršil svojo obveznost, da je kupec potrošnik dolžan prevzeti naročeno blago.
 16. Pri ugotavljanju višine škode po zgoraj navedenem poglavju prodajalec upošteva predvsem stroške prevoza in pripadajočih dajatev v primeru pošiljanja izdelka, stroške pakiranja, pošiljanja in vodenja naročila ter kot vse druge stroške, ki so mu nastali pri izvedbi predmetnega naročila, hkrati pa ima pravico zaračunati izgubljeni dobiček.
 17. Prodajalec ima tudi pravico, da ne uveljavlja pravice do povrnitve škode ali pa to pravico uveljavlja le delno.

 

 

INFORMACIJE O URESNIČEVANJU PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

 

 1. Pravica do odstopa od pogodbe.

Imate pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh.

Zaščitni rok poteče po 14 dneh od dneva prevzema izdelka.

Ko uveljavljate svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestite z jasno izjavo (na primer s pismom, poslanim po pošti, faksu ali elektronski pošti) na naslov: [email protected]

V ta namen lahko uporabite vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki ga najdete na naslovu: KAMAC s.r.o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659 ali na spletni strani: http:// www.vsetkonamobil.sk //media/wysiwyg/odst-zm.pdf

Odstopni rok se ohrani, če pred iztekom odstopnega roka pošljete obvestilo o uveljavitvi pravice do odstopa od pogodbe.

 1. Posledice odstopa od pogodbe.

Po odstopu od pogodbe vam vrnemo vsa plačila, ki ste jih opravili v zvezi s sklenitvijo pogodbe, predvsem kupnino, vključno s stroški dostave blaga do vas.

Plačila vam bomo vrnili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh po prejemu vašega obvestila o odstopu od te pogodbe. Njihovo plačilo bo izvedeno z istim načinom, kot ste ga uporabili za svoje plačilo, razen če ste se izrecno strinjali z drugim načinom plačila, brez dodatnih stroškov.

 1. 3 . Umetnost. Če ste zainteresirani, lahko tudi izpolnite in pošljete vzorec odstopnega obrazca ali katero koli drugo nedvoumno izjavo o odstopu v elektronski obliki prek naše spletne strani: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf . Če uporabite to možnost, bomo vaše soglasje za odstop od pogodbe takoj potrdili na trajnem mediju (npr. po elektronski pošti).
 2. Šteje se, da je rok izpolnjen, če izdelek pošljete nazaj pred iztekom tega 14-dnevnega roka.

Odgovorni ste le za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z njim na način, ki ni potreben za določitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka.

 1. Podatki v teh navodilih so sestavni del pogodbe s prodajalcem, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov in se lahko spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh strank.
 2. Z oddanim naročilom in pritiskom na gumb "naročilo z obveznostjo plačila" kupec izrecno potrjuje, da je seznanjen z obveznostjo plačila naročila.
 3. Takoj po sklenitvi pogodbe na daljavo, najkasneje skupaj z dostavo izdelka, bo prodajalec potrošniku posredoval potrdilo o sklenitvi pogodbe na trajnem mediju.

Potrdilo mora vsebovati:

- vse podatke iz prvega odstavka 3. člena zakona, če jih prodajalec potrošniku ni posredoval na trajnem mediju pred sklenitvijo pogodbe, sklenjene na daljavo.

 1. Potrošnik nakup lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava izdelka, tudi pred potekom odstopnega roka.
 2. Kupec potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po 1. odstavku 7. člena pri prodajalcu v papirni obliki ali v obliki zapisa na drugem trajnem mediju; če je bila pogodba sklenjena ustno, za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe zadostuje vsaka jasno izražena izjava potrošnika, s katero izraža pripravljenost za odstop od pogodbe.

Potrošnik lahko uporabi obrazec za odstop od pogodbe, ki ga zagotovi prodajalec.

 1. 10 . Umetnost. Rok za odstop od pogodbe se šteje za trajen, če je bilo obvestilo o odstopu od pogodbe poslano prodajalcu najkasneje zadnji dan roka v skladu s 7. odstavkom 1. člena zakona.
 2. 11 . Umetnost. Dokazno breme za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nosi potrošnik kupec.

 

Obveznosti prodajalca ob odstopu od pogodbe

 

 1. Prodajalec je dolžan kupcu potrošniku brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od dneva vročitve sporočila o odstopu od pogodbe vrniti vsa plačila, ki jih je od njega prejel na podlagi pogodbe ali v zvezi z njo. ;
 2. Prodajalec je dolžan vrniti plačila iz 1. odstavka kupcu – potrošniku na enak način, kot ga je potrošnik uporabil za svoje plačilo. To ne vpliva na pravico kupca, da se s prodajalcem dogovori o drugem načinu plačila, če se kupcu v zvezi s tem ne zaračunajo nobena dodatna nadomestila.
 3. Prodajalec kupcu ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je kupec izrecno izbral drugačen način dostave od najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med ceno dostave, ki jo izbere kupec potrošnik, in ceno najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.
 4. V primeru odstopa od pogodbe, katere predmet je prodaja izdelka, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti plačila iz prvega odstavka, preden mu je izdelek izročen oziroma dokler potrošnik ne dokaže, da je bil izdelek poslan nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da izdelek prevzame osebno ali preko od njega pooblaščene osebe.

 

Obveznosti in zahtevki potrošnika pri odstopu od pogodbe

 

 1. Potrošnik je dolžan blago poslati nazaj ali ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. To ne velja, če prodajalec predlaga osebni prevzem blaga ali preko od njega pooblaščene osebe. Šteje se, da je rok iz prvega stavka izpolnjen, če je bilo blago predano v prevoz najkasneje zadnji dan roka.
 2. Pri odstopu od pogodbe nosi kupec le stroške vračila izdelka prodajalcu oziroma osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem izdelka. To ne velja, če se je prodajalec strinjal, da jih nosi sam ali če ni izpolnil svoje obveznosti v skladu s črko 1 odstavka 3 . i) člena zakona.
 3. Kupec odgovarja le za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica takšnega ravnanja z izdelkom, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Kupec-potrošnik ni odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka, če prodajalec ni izpolnil obveznosti obveščanja o pravici potrošnika do odstopa od pogodbe v skladu s 3. odst . h) člena zakona.