POSTOPEK PRITOŽBE (ODGOVORNOST ZA NAPAKE, GARANCIJA, PRITOŽBE)

Ta postopek pritožbe urejajo ustrezne določbe civilnega zakonika, kakor je bil spremenjen. uredbe in določbe Zakona št.

 

 1. Prodajalec je odgovoren za napake pri izdelku in kupec takoj vloži pritožbo pri prodajalcu v skladu z veljavnim postopkom pritožbe. Garancijski rok za prodane izdelke določa splošna zakonodaja - civilni zakonik, ki velja v času prodaje.
 2. Za obravnavanje pritožb velja veljaven postopek pritožbe. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrjuje, da je bil ustrezno obveščen o pogojih in načinu reklamacije blaga, vključno s podrobnostmi o tem, kje se lahko vloži pritožba, in o izvršitvi garancijskih popravil v skladu z umetnostjo. §18 par. 1 Zakona št. 250/2007 Coll. o zaštiti potrošača i o izmjeni Akta Slovačkoga nacionalneg vjeta št. 372/1990 Coll. o precisnim aktom, kako je izmjenjena (u nadaljnjem besedilu: "Akt").
 3. Postopek reklamacije velja za izdelek, ki ga kupec kupi od prodajalca v obliki elektronskega poslovanja na spletni strani Prodajalca, ali po elektronski pošti ali kako drugače.
 4. Pritožbeni postopek v tem obrazcu velja za vse poslovne primere, razen če so pogodbeno dogovorjeni drugi garancijski pogoji.
 5. 5.  Kupec ima pravico zahtevati garancijo od prodajalca le za izdelek, ki prikazuje napake, ki jih je mogoče pripisati proizvajalcu, dobavitelju ali prodajalcu, so zajete v garanciji in so bile kupljene od prodajalca.
 6. Kupec bo po prejemu izdelka opravil iskanje izdelka. Po odkrivanju napake v izdelku lahko uveljavlja zahtevek za napake, ugotovljene med tem pregledom. V garancijski rok ima kupec pravico, da napako odstrani brezplačno, potem ko je izdelek predstavil prodajalcu skupaj z dokazilo o nakupu.
 7. Če izdelek pokaže napake, ima stranka pravico pri prodajalcu vložiti pritožbo v skladu z določbami člena 18(2) Zakona o varstvu potrošnikov prek elektronske pošte ali telefonskega stika.
 8. 8. Postopek pritožbe za izdelek, ki ga je mogoče objektivno predložiti prodajalcu, se začne z dnem, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
 9. zadevni izdelek je potrošnik predložil na naslov: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659
 10. b. skupaj s trditvenim izdelkom je bilo predloženo dokazilo o nakupu na zgornji naslov – denarni račun (račun), ime in naslov potrošnika ali telefonski stik, točen opis napake izdelka ali kako je prišlo do napake izdelka.
 1. 9. Vzorec pritožbenega protokola je na voljo na:

http://www.vsetkonamobil.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf/ potrošnik izpolni polja v točkah a-g v pritožbenem protokolu in pošlje pritožbeni protokol prodajalcu po elektronski pošti ali slovaški pošti ali osebno na zgornjem naslovu./

 

 1. 10. Začetek pritožbenega postopka je tudi datum pritožbe. Zahtevani izdelek kupec predloži na kraju, določenem v tem pritožbenem postopku /točka 8.a./.

 

 1. Na kraju, ki je določen za prejemanje pritožb, je prodajalec dolžan zagotoviti prisotnost osebe, pooblaščene za obravnavo pritožb v skladu z 18. členom 3. člena Zakona.

 

 1. 12. Kupec zahteva odgovornost za napake v izdelku pri Prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja. 

 

 1. Na dan prejema reklamacije prodajalec kupcu izda dokazilo o prejemu reklamacije blaga v pisni obliki, npr. v obliki elektronske pošte ali v pisni obliki, v kateri je dolžan natančno ugotoviti napake blaga v skladu s 18. členom 5. člena Zakona.

 

 1. Če potrošnik vloži pritožbo, Prodajalec, ali zaposleni, ovlašcen od njega, ali imenovana oseba, je u obvezi da pouci potrosacu o njegovim pravima na podlagi generalne uredbe na osnovi potrosacke odločbe o cemu od teh prava potrosaca zahteva, on je u obvezi da u skladu s § 2 dopisom m, u kompleksnim primerih, u kompleksnim primerih, ubla i 3 delovna dneva od datuma pritužbe, u utemeljenim primera.  zlasti če je potrebna kompleksna tehnična ocena stanja izdelka ali storitve, najpozneje 30 dni od datuma pritožbe. Po določitvi načina poravnanja pritožbe se pritožba poravna takoj, v upravičenih primerih se pritožba lahko poravna pozneje; vendar poravnava pritožbe ne sme trajati več kot 30 dni od datuma vložitve pritožbe. Po poteku roka za poravnavo pritožbe ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe ali ima pravico zamenjati izdelek za nov izdelek.

 

 1. Kupec ne uveljavlja garancije za napake, ki so bile v trenutku sklenitve pogodbe privedle do prodajalca.

 

 1. 16. Kupcu poteče pravica do priznavanja garancije pri prodajalcu:
 2. z ne predložijo dokazila o plačilu (priporočamo, da kupec varovati in hraniti kopijo dokumenta), obvestilo o dostavi
 3. b. potek garancijskih rokov izdelka,
 4. c. mehanske poškodbe izdelka, ki jih povzroči kupec,
 5. uporabo izdelka v pogojih, ki ne ustrezajo naravnemu okolju,
 6. nepravilno ravnanje, delovanje ali zanemarjanje oskrbe izdelka,
 7. škodo na izdelku s prekomernim natovarjanjem, nepravilnim ravnanjem ali uporabo v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji, splošnih načelih, tehničnih standardih ali varnostnih predpisih, ki veljajo v Slovaški republiki,
 8. poškodbe izdelka zaradi neizogibnih ali nepredvidenih dogodkov,
 9. poškodbe izdelka zaradi naključnega poslabšanja in naključnega poslabšanja, drugih neprofesionalnih posegov, poškodb ali atmosferske električne energije ali druge višje sile, nepooblaščenega posega v izdelek.

 

 1. Prodajalec je dolžan poravnati pritožbo in prekiniti postopek pritožbe na enega od naslednjih načinov:
 2. z predajo popravljenega izdelka,
 3. zamenjava izdelka,
 4. s povračilom nabavne cene izdelka,
 5. s plačilom razumnega popusta na ceno izdelka,
 6. pisno povabilo, da prevzamejo uspešnost, ki jo je določil prodajalec,
 7. utemeljena zavrnitev pritožbe na izdelek.

 

 1. Prodajalec je dolžan kupcu najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve pritožbe iznesti pisni dokument o poravnavi reklamacije.

 

 1. Garancijski rok je 24 mesecev za prodano blago in za izdelavo artikla po naročilu z dnem sklenitve kupoprodajne pogodbe. Garancijski rok za drugoročno blago je 12 mesecev. Garancijski rok se podaljša za obdobje, za katerega kupec zaradi garancije blaga ni mogel uporabiti blaga.

 

 1. Kar zadeva odstranljivo napako, bo pritožba obravnavana na naslednji način:
 2. prodajalec zagotovi, da je napaka odčiščena, ali,
 3. b. prodajalec zamenja izdelek z napako z novim, enakim zahtevanim izdelkom.

 

 1. Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti, ali eno večkratno odstranljivo napako ali večje število različnih odstranljivih napak in preprečujejo pravilno uporabo izdelka kot brez napak, prodajalec pritožbo poravna:
 2. odpoved prodajne pogodbe ali na zahtevo stranke zamenjavo izdelka z blagom drugih funkcionalnih, enakih ali boljših tehničnih parametrov, ali
 3. v primeru, da prodajalec izdelka ne more nadomestiti z drugim, bo pritožbo poravnal tako, da bo za pokvarjenega izdelka izstavil dobropis.

 

 1. 23. Za namene pritožbe se pojav in odprava iste izmenljive napake več kot dvakrat štejeta za ponavljajoča se izmenljiva napaka.

 

 1. Za namen pritožbe se večje število različnih odstranljivih napak šteje za pojav in odpravo več kot dveh različnih odstranljivih napak.

 

 1. V primeru, da prodajalec prekine postopek pritožbe kot pravno utemeljeno zavrnitev pritožbe, vendar napaka izdelka po mnenju potrošnika objektivno obstaja in ni bila odpravljena, lahko Kupec uveljavlja svojo pravico do odprave napake izdelka prek sodišča.

 

 1. Garancija ne zajema neprofesionalnega posega v izdelek ali neskladnosti s postopkom, določenim v navodilih za uporabo - za izdelke, za katere tak postopek rezultat narave izdelka.

 

 1. 27. Nasvet potrošniku: (1) Če gre za napako, ki jo je mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da jo pravočasno in pravilno odstrani brezplačno. Prodajalec je dolžan napako odstraniti brez nepotrebnega odlašanja. (2) Kupec lahko namesto odstranitve napake zahteva zamenjavo izdelka ali, če se napaka nanaša le na del izdelka, zamenjavo dela, če to ne povzroči nesoumnih stroškov za prodajalca glede na ceno izdelka ali resnost napake. (3) Namesto odstranitve napake lahko prodajalec vedno zamenja izdelek brez napake, razen če to povzroči resne težave za kupca. (4) Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti in preprečuje pravilno uporabo izdelka kot izdelka brez napak, ima kupec pravico zamenjati izdelek ali ima pravico odstopiti od pogodbe. Enake pravice pripadajo Kupcu v primeru odstranljivih napak, če pa kupec ne more pravilno uporabiti izdelka zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. (5) Pri drugih nepopravljivih napakah je Kupec upravičen do razumnega popusta na ceno izdelka.

Alternativno reševanje zunajsodskih sporov

 

 1. a) Potrošnik ima pravico do stika s prodajalcem z zahtevo za počitek po elektronski pošti na naslov: [email protected]protemio.si, ali u pisni obliki na naslov: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659, če on ne zadovoljno načinom na katerega je Prodajalec podnio pritužbu, ali veruje da je Prodajalec prekršio njegova prava.  Če se prodajalec na to zahtevo odzove negativno ali se nanjo ne odzove v 30 dneh po odpremi, ima potrošnik pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja sporov pri subjektu za alternativno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: organ ARS) v skladu z Aktom št. 391/2015 Coll. ADR subjekti su organi i pooblaščeni pravni subjekti u skladu s §3 Zakona 391/2015 Coll. Potrošnik lahko vloži predlog na način naveden na način naveden na podlagi §12 Zakona 391/2015 Coll.
 2. (b) Potrošnik lahko vloži pritožbo tudi subjektom za alternativno reševanje sporov,  navedenim na spletu na http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

 

Alternativno reševanje sporov lahko uporablja le potrošnik - fizična oseba, ki pri sklenitvi in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svojega poslovanja, zaposlitve ali poklica. Alternativno reševanje sporov se nanaša le na spor med potrošnikom in prodajalcem, ki izhaja iz potrošniške pogodbe ali se nanaša nanje.

 

Alternativno reševanje sporov se uporablja samo za pogodbe na daljavo. Alternativno reševanje sporov se ne uporablja za spore, kadar vrednost spora ne presega 20 EUR.